Jysk Ordbog

Jysk Ordbogs bibliotek

Jysk Ordbogs bibliotek. Billedet er lånt fra deres hjemmeside.

Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning (tidl. Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning), Aarhus Universitet. 

Instituttet blev oprettet i 1932 på initiativ af professor Peter Skautrup (1896 - 1982) bl. a. med henblik på indsamling af materiale til en jysk dialektordbog.

Jysk Dialektordbog?

Oprindelig var det tanken at udarbejde en ordbog, der kun dækkede de jyske dialektforfattere. Imidlertid fik instituttet tidligt forbindelse med flere frivillige medarbejdere, der indsendte oplysninger om deres dialekt. 

Jysk Ordbog

Omkring 1950 blev ordbogsplanen ændret. Man sigtede nu mod en Jysk Ordbog, der også byggede på allerede foreliggende optegnelser, kulturhistoriske skildringer etc., hvor dialektudtryk måtte forekomme. Desuden indgik det i planen, at der skulle foretages omfattende optegnelser på områder, hvorfra der indtil da kun forelå et sparsomt materiale.

Kopiering af 3 mio. sedler

Efter at der var sikret finansiering af den ændrede plan, startede et omfattende arbejde med seddeludskrift til ordbogskartoteket af nye og ældre optegnelser, kopiering af seddelsamlinger i Afdeling for Dialektforskning ved Københavns Universitet etc.

Omkring 1980 var alle væsentlige kilder udnyttet, og der var opbygget et ordbogskartotek med ca. 3 mio. sedler. Dette materiale er siden 1950 blevet suppleret af en spørgelistesamling, der nu skønsmæssigt indeholder et tilsvarende antal oplysninger.

Spørgelistebesvarelserne muliggør ret sikre grænsedragninger mellem dialektale udtaler, bøjninger, betydninger etc.

Online frem for traditionel udgivelse

I slutningen af indsamlingsfasen var redaktionsprincipperne i det store og hele fastlagt, og redaktionen blev påbegyndt med henblik på en trykt udgave.

Men da instituttet i slutningen af 80erne blev udstyret med moderne edb-udstyr, opstod muligheden for på sigt at vælge en elektronisk publicering. Og da adgang til Internettet nu er blevet om ikke hvermandseje så i al fald temmelig udbredt, blev det valgt ad denne vej at publicere det redigerede - og udskyde tanken om en traditionel bogudgivelse.

Fremskridt

Redaktionen er nu [maj 2015] nået langt hen i bogstav K.
Den redigerede del af ordbogen omfatter juli 2014, hvad der svarer til knap 7900 trykte spalter, hvortil kommer ca. 600 udtalekort og ca. 3700 udbredelseskort.

Såvel redaktions- som publiceringsudstyret er imidlertid ved at være stærkt forældet, og det medfører bl.a., at publiceringen ikke kan følge med redaktionen.
[Ovenstående tekst er fra Jysk Ordbogs hjemmeside]