Linksamling

På denne side har vi samlet en række henvisninger til hjemmesider, som på den ene eller den anden måde handler om sprog og sprogforandring.

Listen indeholder links til:

Se desuden siden "dialektforskning i Danmark", som indeholder links til og beskrivelser af forskningsprojekter, ordbøger og tidsskrifter.


Forskningsinstitutioner

Nordisk Forskningsinstitut: Afdeling for Dialektforskning. Københavns Universitet
Dialektforskerne på Københavns Universitet forsker i dialekter og sociolingvistik. Her skrives også Ømålsordbogen.

Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. Århus Universitet
Centret har til opgave at indsamle og bearbejde oplysninger om jyske dialekter og den jyske landbefolknings kultur før industrialiseringen, især med henblik på udarbejdelse af Jysk Ordbog.

Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
Instituttets videnskabelige medarbejdere udgør en tværvidenskabelig forskerstab, der dækker en bred vifte af humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Emnemæssigt drejer forskningen sig bl.a. om mindretalshistorie, erhvervs- og institutionshistorie og tosprogethed.

Dansk Folkemindesamling
Dansk Folkemindesamling er statens arkiv for dokumentation og udforskning af dagliglivets ikke materielle kultur i Danmark fra renæssancen til i dag.

Dansk Sprognævn 
Dansk Sprognævn følger sprogets udvikling, fx ved at registrere nye ord. De svarer på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug, og de fastlægger den danske retskrivning og redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, er et udgiverselskab, der hører under Kulturministeriet. DSL's formål er blandt andet at nyudgive danske sproglige og litterære værker fra nyere og ældre tid, at udgive ordbøger på videnskabeligt grundlag og at opbygge elektroniske sprogresurser, især tekstkorpora, som kilde til bl.a. ordbøger.

Korpora på nettet (Samlinger af talesprog – i lyd eller på skrift)

Projekt Bysociolingvistik - ikke tilgængeligt i øjeblikket
Tekstkorpuset BySoc er transskriptioner af ca. 80 samtaler, 1-3 timer lange, med almindelige danskere (ialt 1,3 mio løbende ord). Samtalerne, der har frit emne, er typisk optaget i folks egne hjem. Stilen er uformelt talesprog.

Korpus 2000 
Et digitalt opslagsværk der viser hvordan dansk sprog faktisk bliver brugt - omkring år 2000 og omkring 1990. Opbygget omkring en kæmpe samling tekster med langt over 50 millioner ord. Den største og eneste samling af sin art i Danmark. Frit tilgængelig for alle!

Korpus  CorDiale - Det Danske Dialektkorpus
I Det Danske Dialektkorpus findes transskriptioner af 170 kortere eller længere uddrag af optagelser med traditionel dialekt, uden lydgengivelse.

Ordbøger

sproget.dk
Fantastisk indgang til de fleste danske ordbøger på nettet

Ordbog over det Danske Sprog
Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også "den store danske ordbog". Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang.

Dialektforeninger

Æ Synnejysk Forening
Foreningen er oprettet til bevarelse af det sønderjyske sprog og den sønderjyske kultur.

Alsingergildet
Foreningen blev stiftet med det formål at værne om den alsiske dialekt og kultur, samt øge alsingernes interesse for dialekten.

Vendsyssel-gildet
Vendsyssel-gildets formål er at fremme interessen for og kendskabet til dialekterne i Vendsyssel. 

Foreningen Thybomål
Foreningen Thybomåls formål er at styrke thybomålet, bl.a. som litteratursprog, men også ved at gøre opmærksom på dialekten og dens særegenhed.

Om dialekter i medierne 

I Danmark er jeg født
Dansk dokumentarfilm om dialekter instrueret af Peter Klitgaard.
Omtale af filmen på Filmstriben.

Ud med sproget – P1
Ud med sproget var et radioprogram om dansk sprog. Programmets hjemmeside er desværre fjernet af DR.

Nordisk sprog
Site under dr.dk om de nordiske sprog - med RAP som det, der binder det hele sammen.